رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی 1301 مهندسی منابع طبیعی کلید سوالات 1302 مهندسی کشاورزی (آبیاری، سازه‌های آبی، منابع آب) کلید سوالات 1303 مهندسی کشاورزی (اصلاح نباتات، زراعت، علوم و تکنولوژی بذر) کلید سوالات 1304 مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی کلید سوالات 1305 مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی کلید سوالات 1306 مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی کلید سوالات 1307 مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریکلید سوالات 1308 مهندسی کشاورزی - علوم خاک کلید سوالات 1309 مهندسی کشاورزی (علوم دامی، پرورش و تولید طیور) کلید سوالات 1310 مهندسی تولیدات گیاهی کلید سوالاتمهندس منابع طبیعی - شیلات کلید سوالات 1312 مجموعه مهندسی منابع طبیعی کلید سوالات 1313 مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی کلید سوالات 1314 مهندسی کشاورزی - حشره‌ شناسی کشاورزی کلید سوالات 1315 مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کلید سوالات 1317 مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست کلید سوالات 1319 مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی کلید سوالات 1320 هواشناسی کشاورزیکلید سوالات 1321 مهندسی ‌منابع‌ طببیعی - مدیریت مناطق بیابانی کلید سوالات 1322 مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی کلید سوالات 1323 مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی کلید سوالات 1324 مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کلید سوالاتمهندسی کشاورزی - توسعه روستایی کلید سوالات 1326 مهندسی کشاورزی - شناسایی و مبارزه با علف‌ های هرز کلید سوالات 1327 مدیریت کشاورزی کلید سوالات
1311 1325
سال 87

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی


کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی 1301
مهندسی منابع طبیعی کلید سوالات 1302 مهندسی کشاورزی (آبیاری، سازه‌های آبی، منابع آب) کلید سوالات 1303 مهندسی کشاورزی (اصلاح نباتات، زراعت، علوم و تکنولوژی بذر) کلید سوالات 1304 مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی کلید سوالات 1305 مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی کلید سوالات 1306 مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی کلید سوالات 1307 مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریکلید سوالات 1308 مهندسی کشاورزی - علوم خاک کلید سوالات 1309 مهندسی کشاورزی (علوم دامی، پرورش و تولید طیور) کلید سوالات 1310 مهندسی تولیدات گیاهی کلید سوالاتمهندس منابع طبیعی - شیلات کلید سوالات 1312 مجموعه مهندسی منابع طبیعی کلید سوالات 1313 مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی کلید سوالات 1314 مهندسی کشاورزی - حشره‌ شناسی کشاورزی کلید سوالات 1315 مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کلید سوالات 1317 مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست کلید سوالات 1319 مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی کلید سوالات 1320 هواشناسی کشاورزیکلید سوالات 1321 مهندسی ‌منابع‌ طببیعی - مدیریت مناطق بیابانی کلید سوالات 1322 مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی کلید سوالات 1323 مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی کلید سوالات 1324 مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کلید سوالاتمهندسی کشاورزی - توسعه روستایی کلید سوالات 1326 مهندسی کشاورزی - شناسایی و مبارزه با علف‌ های هرز کلید سوالات 1327 مدیریت کشاورزی کلید سوالات
سال 86
1311 1325
رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی


کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی 1301
مهندسی منابع طبیعی کلید سوالات 1302 مهندسی کشاورزی (آبیاری، سازه‌های آبی، منابع آب) کلید سوالات 1303 مهندسی کشاورزی (اصلاح نباتات، زراعت، علوم و تکنولوژی بذر) کلید سوالات 1304 مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی کلید سوالات 1305 مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی کلید سوالات 1306 مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی کلید سوالات 1307 مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریکلید سوالات 1308 مهندسی کشاورزی - علوم خاک کلید سوالات 1309 مهندسی کشاورزی (علوم دامی، پرورش و تولید طیور) کلید سوالات 1311 مهندس منابع طبیعی - شیلات کلید سوالات 1312 مجموعه مهندسی منابع طبیعی کلید سوالات 1313 مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی کلید سوالات 1314 مهندسی کشاورزی - حشره‌ شناسی کشاورزی کلید سوالات 1315 مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کلید سوالات 1317 مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست کلید سوالات 1319 مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی کلید سوالات 1320 هواشناسی کشاورزی کلید سوالات 1321 مهندسی ‌منابع‌ طببیعی - مدیریت مناطق بیابانی کلید سوالات 1322 مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی کلید سوالات 1323 مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی کلید سوالات 1324 مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کلید سوالات 1325 مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی کلید سوالات 1326 مهندسی کشاورزی - شناسایی و مبارزه با علف‌ های هرزکلید سوالات 1327 مدیریت کشاورزی کلید سوالات

جهت دریاف پسورد ایمیل خود را در نظرات قرار دهید.