تبلیغات
. - بیماریهای مهم گوجه فرنگی
.

لکه موجی گوجه فرنگی
عامل بیماری:

قارچ Alternaria solani. اندام غیر جنسی كنیدی برهای كوتاه و تیره رنگ – كنیدی های تیره و مجزا با دیواره عرضی و طولی – زمستان گذرانی قارچ به صورت میسیلیوم و كنیدی در بقایای گیاه آلوده و بذور با دوره كمون 3 روز.

علایم بیماری:

نكروز در طوقه گیاهچه خزانه – لكه های قهوه ای مجزا در روی برگ و دمبرگ و ساقه
– خشكی پهنك – لكه های سیاه در ناحیه اتصال میوه به دمگل. 

مشاهده کامل موضوع در ادامه مطلب

لكه موجی گوجه فرنگی

عامل بیماری:

قارچ Alternaria solani. اندام غیر جنسی كنیدی برهای كوتاه و تیره رنگ – كنیدی های تیره و مجزا با دیواره عرضی و طولی – زمستان گذرانی قارچ به صورت میسیلیوم و كنیدی در بقایای گیاه آلوده و بذور با دوره كمون 3 روز.

علایم بیماری:

نكروز در طوقه گیاهچه خزانه – لكه های قهوه ای مجزا در روی برگ و دمبرگ و ساقه

– خشكی پهنك – لكه های سیاه در ناحیه اتصال میوه به دمگل.


 

آنتراكنوز گوجه فرنگی
عامل بیماری:
قارچ Gloesporium lycopersiti. دارای آسرول و كنیدیهای بیرنگ – پسئودوتیسیم نامنظم – آسكوسپور بیرنگ و بیضوی.
علایم بیماری:
لكه های دایره ای تیره و مجزا فرو رفته روی میوه.

 

لكه برگی وكلادوسپوریوز 
عامل بیماری:

قارچ Cladosporium fulvum. كنیدیهای كشیده با دیواره عرضی نامشخص – كنیدیومهای استوانه ای و مخروطی و تخم مرغی تك یا دو سلولی – زمستان گذرانی به صورت كنیدیوم در بقایای گیاهی. 

علایم بیماری:

رشد كپكهای زیتونی رنگ در پهنك زیرین برگ – لوله و خشك شدن برگها.

 

ورتیسیلیوز گوجه فرنگی
عامل بیماری:
قارچ Verticillium albo-atrum.  دئوترومیست – كنیدی برهای بیرنگ با حدود 3 ورتیسل چند شاخه – كنیدیهای تك سلولی و بیرنگ و تخم مرغی شكل كشیده.
علایم بیماری:
ایجاد بیماری آوندی و پژمردگی – خشكی قسمتهای هوایی و برگها
– قهوه ای شدن بافتهای چوبی قاعده ساقه و ریشه


 


فوزاریوم گوجه فرنگی
عامل بیماری:
قارچ Fusarium bulbigenum. میكروكنیدیهای تك سلولی – ماكروكنیدی با دیواره عرضی – دارای كلامیدوسپور – شرایط مناسب برای رشد: دمای 28 درجه، افزایش اسیدیته خاك، كمبود پتاسیم.
علایم بیماری:
بیماری آوندی در مرحله رشد گیاه – تغییر رنگ و پژمردگی و خشكی در برگ و قطع دمبرگ – قهوه ای شدن ساقه آوندی – بهم زدن توازن آبی گیاه با تولید سم لیكوماراسمین. 


 

سپتوریوز گوجه فرنگی
عامل بیماری:
قارچ Septoria lycoper. كنیدیهای نخی و بیرنگ با دیواره عرضی كه از منفذ انتهایی پیكنیدیوم خارج می شوند – نفوذ قارچ از روزنه های هوایی گیاه – دوره كمون 2 هفته – شرایط بهینه: دمای 25 درجه و رطوبت بالا.
علایم بیماری:


لكه های نكروتیك بزرگ و نا منظم دایره ای در برگ با مركزی خاكستری و حاشیه سیاه
-  لكه های كوچك و یكنواخت تیره– خشكی و ریزش برگها.


ویروس آسپرمی

عامل بیماری:

Tomato aspermy virus.

علایم بیماری:

كاهش رشد مریستم انتهایی گیاه – تشكیل شدن جوانه های جانبی متعدد و بدشكلی و خمیدگی نامنظم برگها – رشد سلولهای رنگی در پشت برگ
– كوچكی و بدشكلی و بی بذر ماندن میوه در آلودگی قبل از رسیدن. 

 پوسیدگی طوقه

عامل بیماری:

1)قارچ Diplodina lycopersici . اندام بارده غیر جنسی  پیكنیدیوم كروی درشت و كنیدیهای ساده یا دیواره دار – اندام بارده جنسی پسئودوتیسیم با اسكهای استوانه ای و آسكوسپور 2 سلولی – زمستان كذرانی به صورت میسیلیوم روی خاك و یا بذر.

علایم بیماری:

لكه های قهوه ای كشیده و طولی در اندامهای هوایی و ساقه و طوقه
– پوسیدگی پوست ساقه در اطراف لكه ها
– پوسیدگی طوقه كمی بعد از نشاكاری.


 

عامل بیماری:
2)قارچ Phytophthora parasitica. اوومیست – در مرحله غیر جنسی اسپورانژیوم های ساده و طویل – اسپورانژیوم های گرد و یا بیضی – جوانه زنی با زئوسپور یا میسیلیوم – در مرحله جنسی ااوسپورهای گرد و بیرنگ – كلامیدوسپور زرد و گرد با جداره سخت – زمستان گذرانی قارچ با ااوسپور یا كلامیدوسپور.
علایم بیماری:
پوسیدگی قهوه ای تیره در طوقه

– خمیدگی برگهای پایینی

– آلودگی در گیاهچه های خزانه ای
– لكه های مدور در روی میوه.


 

 

 لكه سیاه برگ

عامل بیماری:

قارچ Stemphylium solani. دئوترومیست – اندام بارور غیرجنسی كنیدی برهای تیره و سخت و دیواره دار و كنیدیهای بیضی و سیاه.

علایم بیماری:

- لكه های گرد و كشیده سیاه با مركز خاكستری در پهنك و دمبرگ


 

پوسیدگی نرم
عامل بیماری:
قارچ Rhizopus nigricans. اسپورانژیومهای طویل – اسپورهای سیاه و گرد و درشت – دارای زیگوسپور.
علایم بیماری:
آلودگی میوه های انباری به سبب گرما و رطوبت بالا

– ظهور اندامهای رویشی فشرده و سفید قارچ كه به سیاه تغییر رنگ می دهند

– ایجاد پوسیدگی آبكی در میوه های گوشتی.

 


ویروس موزاییك

عامل بیماری:

Tobacco mosaic virus. انتشار با شیره سلولی و انتقال با بذر -

علایم بیماری:

تورم و بدشكلی برگ و خمیدگی و نامنظمی پهنك –  لكه های سبز روی پهنك

– تغییر رنگ و هاله های مدور در محل دم میوه

– خطوط زخم ساده و طویل و منظم نكروتیك بر ساقه با رنگ قهوه ای – لكه های شفاف و رنگ پریده بر میوه كه بعد قهوه ای می شوند – چوب پنله ای شدن اپیكارپ –


 

طبقه بندی: باغبانی، 

نوشته شده در تاریخ شنبه 5 اردیبهشت 1388 توسط غریبه
درباره وبلاگ

جستجو


آرشیو مطالب

آخرین مطالب

نویسنده

موضوعات

نظر سنجی

پیوند ها

صفحات جانبی

پیوندهای روزانه

آمار سایت