تبلیغات
. - آبیاری هوشمند
.

سیستم مدیریت هوشمندآبیاری

اینترنتیiMetos ica

 

iMetos icaچیست؟

این دستگاه ، سیستم اتوماسیون اینترنتی بوده واولین درنوع باقابلیت اتصال به وب می باشد.بااتصال به اینترنت ازهرکجای دنیابدون نیازی به هرگونه نرم افزاری می توان نسبت به اعمال مدیریت آبیاری اقدام نمود.اطلاعاتی که ازطریق حسگرهابه ورودی دستگاه می رسد پس ازپردازش ازطریق وب سایت ، به فرمانهای هوشمندتبدیل ومیتوانددرسطح مزرعه بابکارگیری کنترلرها وشیرهای سولونوئیدی به فرمانهای عملیاتی تبدیل گردد.

iMetos ica به مفهوم اتوماسیون مرکزی اینترنتی یااتوماسیون هوشمندمرکزی است.اغلب کنترلرهای استانداردموجودبراساس برنامه ریزی زمانی کارمی کنند،تنهامعدودی ازکنترلرهای نسل جدید براساس دریافت اطلاعات ازحسگرهاعمل میکنند، اماiMetos ica فراتررفته وازاینترنت به عنوان کنترل ، پردازش وفرمان مرکزی استفاده می نماید.

دستگاه iMetos ica بااندازه گیری پارامترهای اقلیمی ورطوبت خاک وتوام کردن این تکنولوژی بادسترسی ازراه دورامکان کنترل هوشمند آبیاری ازطریق اینترنت رافراهم کرده است . بااستفاده ازیکدستگاه رایانه بدون نیازبه هرگونه نرم افزاری ، می توان بااتصال به اینترنت نسبت به مدیریت آبیاری براساس تبخیروتعریق گیاه ویامیزان تخلیه رطوبتی خاک برنامه ریزی نمود.

ضمنامدیریت آبیاری کاملاخودکارمی تواندبراساس پارامترهای اقلیمی مورداندازه گیری ، رطوبت خاک وهمچنین شرایطخاص مزرعه مانندبافت خاک وشیب زمین نیزبرنامه ریزی گردد.

دراین سیستم هرگونه تغییرات خاص ویاشدید درهریک ازپارامترهای موردسنجش به صورت پیام کوتاه به تلفن همراه وهمچنین به پست الکترونیکی که به سیستم داده میشودجهت اخذتصمیم ارسال می گردد.

اجزاء وسیستم : iMetos ica

سیستم شامل دوبخش است


برای دیدن متن بصورت کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

سیستم مدیریت هوشمندآبیاری

اینترنتیiMetos ica

iMetos icaچیست؟

این دستگاه ، سیستم اتوماسیون اینترنتی بوده واولین درنوع باقابلیت اتصال به وب می باشد.بااتصال به اینترنت ازهرکجای دنیابدون نیازی به هرگونه نرم افزاری می توان نسبت به اعمال مدیریت آبیاری اقدام نمود.اطلاعاتی که ازطریق حسگرهابه ورودی دستگاه می رسد پس ازپردازش ازطریق وب سایت ، به فرمانهای هوشمندتبدیل ومیتوانددرسطح مزرعه بابکارگیری کنترلرها وشیرهای سولونوئیدی به فرمانهای عملیاتی تبدیل گردد.

iMetos ica به مفهوم اتوماسیون مرکزی اینترنتی یااتوماسیون هوشمندمرکزی است.اغلب کنترلرهای استانداردموجودبراساس برنامه ریزی زمانی کارمی کنند،تنهامعدودی ازکنترلرهای نسل جدید براساس دریافت اطلاعات ازحسگرهاعمل میکنند، اماiMetos ica فراتررفته وازاینترنت به عنوان کنترل ، پردازش وفرمان مرکزی استفاده می نماید.

دستگاه iMetos ica بااندازه گیری پارامترهای اقلیمی ورطوبت خاک وتوام کردن این تکنولوژی بادسترسی ازراه دورامکان کنترل هوشمند آبیاری ازطریق اینترنت رافراهم کرده است . بااستفاده ازیکدستگاه رایانه بدون نیازبه هرگونه نرم افزاری ، می توان بااتصال به اینترنت نسبت به مدیریت آبیاری براساس تبخیروتعریق گیاه ویامیزان تخلیه رطوبتی خاک برنامه ریزی نمود.

ضمنامدیریت آبیاری کاملاخودکارمی تواندبراساس پارامترهای اقلیمی مورداندازه گیری ، رطوبت خاک وهمچنین شرایطخاص مزرعه مانندبافت خاک وشیب زمین نیزبرنامه ریزی گردد.

دراین سیستم هرگونه تغییرات خاص ویاشدید درهریک ازپارامترهای موردسنجش به صورت پیام کوتاه به تلفن همراه وهمچنین به پست الکترونیکی که به سیستم داده میشودجهت اخذتصمیم ارسال می گردد.

اجزاء وسیستم : iMetos ica

سیستم شامل دوبخش است

1-بخش مرکزی

این بخش دارای ورودی برای حسگرها وخروجی جهت کنترلروشیرهای سولونوئیدی است. ضمنا دراین بخش فرستنده سیستم نیزقرارداردکه اطلاعات جمع آوری شده بوسیله حسگرهارادرفواصل زمانی مورد تنظیم توسط کارت تلفن همراهی که خدمات GPRS رارائه مینمایدبه وب سایت مرکزی www.fieldclimate.comجهت پردازش ارسال می نماید.

2-اجزاء متصل به سیستم عمدتا حسگرها بوده وبه قرارذیل می باشند:

-دمای هوا

-رطوبت سنجی

-نزولات

-سرعت وجهش باد

-تشعشع

-رطوبت خاک

-دمای خاک

-میزان رطوبت سطح برگ

-گذرحجمی آب درشبکه

-وهرگونه حسگردیگری که میتوانددربهبودمدیریت آبیاری وکنترل ایستگاه پمپاژ وشبکه نقش داشته باشد.

پردازش های اطلاعات اقلیمی براساس فرمول پنمن – مونتیث انجام می گردد، ضمناامکان اعمال اصلاحات درهریک ازپارامترهای مربئط مانندزمان کاشت، دوره رشد، مراحل فیزیولوژیک ، ضرائب گیاهی وامثالهم درارتباط باگیاهان الگوی کشت تحت سیستم وجوددارد.

اعمال این اصلاحات به دوصورت اتصال به وب سایت وویاصرفاباارسال پیام کوتاه (SMS) امکانپذیراست.

مزایای استفاده ازسیستم iMetos ica

-امکان تعیین عمق آب آبیاری براساس نیازواقعی گیاه

-امکان تعیین دورآبیاری براساس میزان تخلیه رطوبتی خاک

-امکان کنترل پتانسیل آب خاک درحدمطلوب گیاه

-کاهش مصرف آب ازطریق بهبودمدیرت آبیاری

-افزایش کارائی مصرف آب

-بهبودکیفی وکمی محصول

-اجراء سیستم اتوماسیون هوشمنداینترنتی دربالاترین سطح خود

علاوه براین سیستم iMetos ica  علاوه براندازه گیری وثبت فاکتورهای اقلیمی بانصب سنسوراندازه گیری رطوبت سطح برگ می تواند درکنترل آفات وبیماریهای نباتی وتعیین سمپاشی ابزار بسیارموثری می باشد.

سیستم METOS®sm کوچک وقابل حمل است وبااستفاده ازانرژی باتری شرایط اقلیمی ورطوبت ودمای خاک راباکمترین هزینه اندازه گیری می نماید.نصب آن بسیارساده وقابل استفاده درانواع محصولات کشاورزی ، خاک بابافتهای مختلف وسیستم های گوناگون آبیاری می باشد.

METOS®sm بابهره وری بالامیتواندبصورت پیوسته باندازه گیری رطوبت خاک ، دما ،رطوبت نسبی ، سرعت باد، تشعشع ونزولات جوی درمزرعه میزان تبخیروتعرق را محاسبه نماید.

حسگردما، رطوبت نسبی ، تشعشع

این حسگرساده طراحی شده وبرای اندازه گیری دقیق پارامترهای فوق درکلیه شرایط آب وهوایی مناسب می باشد. همچنین مقاوم درمقابل گردوغبار، آلودگی وخوردگی بوده ونیازبه سرویس ونگهداری اندکی دارد.

حسگررطوبت خاک

این حسگربه شکل استوانه روزنه ای طراحی شده ، رطوبت خاک رابراساس مقاومت الکتریکی اندازه گیری می نماید.بوسیله METOS®sm مقاومت الکتریکی اندازه گیری ، به میزان مکش آب درخاک تبدیل وبراساس سانتی بارثبت می گردد.

حسگرنزولات جوی

سیستم حسگرنزولات جوی براساس استانداردهای WMOوبادقت2/0 میلیمترمیزان بارش رااندازه گیری می نماید.این حسگرمجهزبه سیستم گرم کننده برای عملکرددرزمستان می باشد.

حسگرسرعت باد

طراحی شده براساس وموردتاییدWMO وکاملامقاوم وبسیارحساس درمقابل ملایم ترین نسیم تابادهای باسرعت 200کیلومتردرساعت

حسگردمای خاک

این حسگردرداخل خاک تعبیه می گرددوبصورت پیوسته دمای خاک را اندازه گیری می نماید.این اطلاعات می توانددرکالیبره کردن میزان رطوبت خاک اندازه گیری شده استفاده گردد.

نشانگراطلاعات

این قطعه ازسیستم METOS®sm که کلیه برداشت هارادرخودثبت وارائه می نماید کاملا عایق بندی شده ودرمقابل رطوبت وسایرعوامل جوی محافظت شده است..ازطریق صفحه نمایشگردستگاه می توان کلیه پارامترهای اقلیمی ورطوبت ودمای خاک ومیزان تبخیر وتعرق رامشاهده نمود. سیستم METOS®sm تمامی پارامترها رادرهر5دقیقه اندازه گیری نموده ومیانگین پارامترهارادرهرساعت برای مدت یکسال درخودذخیره می نماید.

نرم افزارlink

نرم افزاری جامع اما ساده درکاربری است ومی توانداطلاعات برداشت شده راآنالیز نماید. تعدادبیشماری ایستگاه هواشناسی درمزارع می توانند توسط یک نرم افزارکنترل وبررسی گردند.

سیستم انتقال اطلاعات

مادون قرمز(infrared)بعنوان روشی ارزان ومدرن می توانداطلاعات برداشت شده توسط سیسیتم METOS®sm رابه کامپیوترانتقال دهد.درسیستم کامل METOS®sm یک کلیدچرخان ودو دکمه درزیردستگاه تعبیه شده که امکان انتقال اطلاعات رافراهم می نمایند.

سیستم METOS®sm می تواندباکمترین هزینه ودرکوتاهترین زمان امکان برداشت ومطالعه فاکتورهای آب وهوایی ودما ورطوبت خاک ودرنتیجه نیازآبی گیاه رابرای شمافراهم نماید.

ویژگیهای فنی سیستم METOS®sm

منبع تغذیه: 6عددباتری ازنوع5/1-AA ولت

دمای عملکردسیستم :c30- تاc60-

ابعاددستگاه:طول 270میلیمتر –قطر115میلیمتر

ظرفیت حافظه:2مگابایت 

  وزن :600 گرم

طبقه بندی: مهندسی کشاورزی، 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 8 اسفند 1386 توسط غریبه
درباره وبلاگ

جستجو


آرشیو مطالب

آخرین مطالب

نویسنده

موضوعات

نظر سنجی

پیوند ها

صفحات جانبی

پیوندهای روزانه

آمار سایت